op wandel logo
AVW OWA

Algemene Voorwaarden Op Wandel Academy (versie mei 2022)


1. Begripsbepaling

Op Wandel Academy (of OWA): verwijst naar mevrouw Dorien Draps, ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE715.747.459 en gevestigd te 3000 Leuven, Brabançonnestraat 53; De gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die aan OWA als wederpartij opdracht heeft gegeven tot het verlenen van diensten; De opdracht of de overeenkomst: de overeenkomst tussen de gebruiker en OWA met betrekking tot de diensten aangeboden door OWA in de meest ruime zin. De Diensten: de toegang tot content op het platform van OWA.


2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, opdrachten, facturen,… tussen OWA en de gebruiker. Door het aanvaarden van deze voorwaarden, het plaatsen van een bestelling of het creëren van een account bij OWA erkent de gebruiker kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. 


De overeenkomst tussen OWA en de gebruiker kan in bepaalde omstandigheden bijzondere voorwaarden bevatten dewelke ter kennis worden gebracht aan de gebruiker. Deze algemene voorwaarden vullen steeds de bijzondere voorwaarden aan. Bij tegenstrijdigheden hebben de bepalingen van de bijzondere voorwaarden voorrang. OWA behoudt het recht om deze algemene voorwaarden ten allen tijde aan te vullen of te wijzigen, maar deze nieuwe voorwaarden worden uitsluitend toegepast op toekomstige opdrachten. 


3. Registratie en totstandkoming van een overeenkomst

Om de Diensten van OWA te kunnen gebruiken, moet de gebruiker zich registreren voor een account/profiel op het platform van OWA (een "Account"). De gebruiker dient ten allen tijde de juiste en volledige informatie te verstrekken aan OWA en het Account actueel te houden. 


Het is de gebruiker verboden om: (i) als gebruikersnaam een naam van een andere persoon te kiezen of te gebruiken met de bedoeling zich als die persoon voor te doen; (ii) als gebruikersnaam een naam te gebruiken waarop rechten van een andere persoon dan de gebruiker rusten zonder passende toestemming; of (iii) als gebruikersnaam een naam te gebruiken die aanstootgevend, vulgair of obsceen is of kan zijn. 


De gebruiker is als enige verantwoordelijk voor de activiteit die plaatsvindt op zijn of haar Account alsook voor het veilig houden van uw Account wachtwoord. De gebruiker mag nooit de gebruikersaccount of registratie-informatie van een andere persoon voor de Diensten gebruiken zonder toestemming van OWA. De gebruiker mag nooit inloggegevens voor het Account publiceren, verspreiden of publiceren. De gebruiker heeft de mogelijkheid om het Account te verwijderen, hetzij rechtstreeks, hetzij via een verzoek aan OWA.


Een overeenkomst tussen OWA en de gebruiker komt tot stand door het aanmaken van een Account op het platform van OWA (en de aanvaarding van deze algemene voorwaarden), minstens door het plaatsen van een bestelling op het platform van OWA. OWA mag er van uit gaan dat de door de gebruiker verstrekte informatie en gegevens volledig en correct zijn. Indien voor, tijdens of na de uitvoering van de overeenkomst zou blijken dat de verstrekte gegevens en informatie onvolledig of onjuist zijn, zullen de bijkomende kosten ten gevolge van de gebrekkige uitvoering van de informatieverplichting door de gebruiker integraal in rekening worden gebracht en dit ongeacht elke eerdere prijsafspraak tussen de gebruiker en OWA. 


4. Uitvoering overeenkomst

OWA zal de overeenkomst uitvoeren en bijgevolg de gebruiker toegang verlenen tot het OWA platform nadat zij betaling mocht ontvangen van de overeengekomen kostprijs. OWA voert de overeenkomst naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen uit en is bijgevolg verbonden door een middelenverbintenis. 


De gebruiker gaat akkoord met de creatieve vrijheid van OWA en begrijpt dat OWA een eigen, creatieve invulling aan het platform geeft. Het is elke gebruiker steeds toegestaan suggesties over te maken aan OWA doch OWA is er niet toe gebonden vervolg te geven aan deze suggesties.


Gezien de toegang tot het OWA platform verleend wordt vanaf het moment van betaling door de gebruiker en de gebruiker vanaf dat ogenblik volledige toegang heeft tot de Diensten, erkent de gebruiker dat OWA de overeenkomst onmiddellijk en integraal heeft uitgevoerd en dat de gebruiker bijgevolg geen herroepingsrecht kan uitoefenen. Een ontvangen betaling is in geen geval (al dan niet gedeeltelijk) terugbetaalbaar door OWA.


5. Inhoud/Content van het platform

Voor de toepassing van deze Algemene Voorwaarden, omvat de term "Inhoud" en of “content”, zonder beperking, informatie, gegevens, tekst, foto's, video's, audioclips, geschreven berichten en opmerkingen, software, scripts, afbeeldingen en interactieve functies die worden gegenereerd, verstrekt of anderszins toegankelijk worden gemaakt door OWA. 


Voor de doeleinden van deze Overeenkomst, omvat "Inhoud" ook alle “Gebruikersinhoud” (zoals hieronder gedefinieerd). OWA is verantwoordelijk voor de juistheid van de Inhoud dewelke steeds ter informatieve titel wordt overgemaakt aan de Gebruiker. Inhoud die door gebruikers (gezamenlijk "Gebruikersinhoud") aan de het OWA platform wordt toegevoegd, gecreëerd, geüpload, ingediend, verspreid of geplaatst, ongeacht of deze in het openbaar wordt geplaatst of privé wordt verzonden. Alle gebruikers verklaren dat alle door de gebruikers verstrekte Gebruikersinhoud juist, volledig en actueel is, en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften. Tevens verklaren de gebruikers zich te onthouden van ongepaste of kwetsende Gebruiksinhoud.


De Diensten kunnen Inhoud bevatten die specifiek door OWA, partners van OWA of gebruikers is verstrekt en dergelijke Inhoud is beschermd door auteursrechten, handelsmerken, dienstmerken, octrooien, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten en wetten. De gebruiker bevestigt uitdrukkelijke deze rechten te zullen respecteren.


OWA garandeert niet dat Inhoud beschikbaar zal (blijven) worden gesteld via het OWA platform. OWA behoudt zich het recht voor, maar heeft geen enkele verplichting tot, (i) het verwijderen, bewerken of wijzigen van enige Inhoud naar eigen goeddunken, op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker en om welke reden dan ook en (ii) het verwijderen of blokkeren van enige Inhoud.6. Gebruikerslicentie

Onder voorbehoud van aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden en betaling van de kostprijs, verleent OWA aan de gebruiker een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie om de Inhoud waarvoor de kostprijs werd betaald, te bekijken evenwel met het uitdrukkelijke verbod om de Inhoud te downloaden en lokaal weer te geven (behoudens in geval van afwijkende bijzondere voorwaarden – bvb indien Inhoud specifiek geplaatst wordt met als doel te worden gedownload). 


Gebruik, reproductie, wijziging, distributie of opslag van enige Inhoud voor andere doeleinden dan het gebruik van de Diensten is uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van OWA. Het is de Gebruiker verboden Inhoud te verkopen, in licentie geven, te verhuren of anderszins te gebruiken of te exploiteren voor commercieel gebruik of op een wijze die inbreuk maakt op enig recht van derden.


7. Schorsing/beëindiging van de Overeenkomst

Indien OWA vaststelt dat een gebruiker de bepalingen van deze algemene voorwaarden of van de gebruikersvoorwaarden van het platform niet naleeft, kan OWA ten allen tijde de toegang tot het OWA platform schorsen of zelfs beëindigen zonder dat hiertoe een voorafgaande kennisgeving moet worden overgemaakt aan de betreffende gebruiker. Ook in geval van (vermoeden van) fraude of bedrog kan OWA zonder voorafgaande kennisgeving ten allen tijde het Account van een gebruiker schorsen of verwijderen, dit niet alleen in het belang van OWA doch ook in het belang van de gebruiker aan wie het Account toekomt doch ook ter bescherming van de belangen van de andere gebruikers op het OWA platform.


8. Aansprakelijkheid

OWA kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor de (Gebruikers)Inhoud. Voor zover deze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk werd uitgesloten of beperkt in deze algemene voorwaarden is de totale aansprakelijkheid van OWA is in elk geval beperkt tot vergoeding van de directe schade (met uitsluiting van indirecte schade) en kan de vergoeding nooit hoger zijn dan de kostprijs betaald door de gebruiker. 


Aansprakelijkheid in geval van overmacht is in elk geval uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de wil van OWA om, die haar (zelfs tijdelijk) verhindert haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk uit te voeren. Hieronder wordt onder meer begrepen (niet limitatief), niet of niet-tijdige levering of fouten van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, IT-problemen bij leveranciers van OWA of bij OWA zelf, instructies, beslissingen of interventies van welke aard dan ook vanwege openbare, administratieve of regelgevende diensten, terrorisme of dreiging met terreur, weersomstandigheden, storingen in een (telecommunicatie) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen.  

OWA is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, winstderving, verlies van cliënteel, etc. OWA is evenmin aansprakelijk voor eventuele schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn. 


In geen geval kan OWA aansprakelijk gesteld worden voor enig fysiek letsel van een gebruiker. 

OWA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor advertenties door partners of derden. 


9. Gegevensbescherming

De gebruiker bevestigt zijn of haar toestemming te geven aan OWA om de persoonsgegevens die door de gebruiker worden overgemaakt te gebruiken conform deze algemene voorwaarden en de privacy policy van OWA.

OWA kan persoonsgegevens die zij ontvangt van de gebruiker gebruiken om gebruikers te voorzien van informatieve nieuwsberichten over nieuwe diensten van OWA, evenementen gerelateerd aan de werking van OWA, evenementen van partners van OWA, de werking en dienstverlening van OWA en/of haar partners, belangrijke nieuwsberichten, et cetera. De gegevens van de Gebruiker kunnen worden overgemaakt aan derden of partners, voor informatieve of publicitaire doeleinden. De persoonsgegevens die de Gebruiker overmaakt aan OWA, kunnen door OWA gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat OWA toe om op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten en statistieken. Indien de gebruiker niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij zulks laten weten via info@opwandel.be. 

OWA verwijst tevens naar haar uitgebreide privacy policy die te vinden is op de website waarin in detail wordt toegelicht welke gegevens worden verwerkt, hoe deze worden verwerkt en met welke doeleinden en welke rechten de gebruiker heeft.


10. (Intellectuele) eigendomsrechten

OWA blijft ten allen tijde en niettegenstaande betaling van de overeengekomen vergoeding eigenaar van alle intellectuele en andere eigendomsrechten, zoals onder meer beschreven in boek XI van het Wetboek Economisch Recht, op alle door OWA gerealiseerde werken. Reproductie, exploitatie, openbaarmaking en/of het aanbrengen van wijzigingen is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van OWA. De gebruiker verkrijgt een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare gebruikslicentie op het platform. 


11. Geldigheid, toepasselijk recht en geschillenbeslechting

De nietigheid of ongeldigheid van een clausule van deze algemene voorwaarden, heeft geenszins de nietigheid van de overeenkomst of de toepasbaarheid van deze algemene voorwaarden tot gevolg. OWA heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. In geval van betwistingen tussen de gebruiker en OWA is enkel het Belgische recht van toepassing.